Regulamin

Regulamin Ośrodka Wsparcia i Testów
przy SCWEW w Ropczycach

Stosowane skróty

OzN – osoba z niepełnosprawnością.

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

TA – technologie asystujące to technologie obejmujące sprzęt, urządzenia i oprogramowanie, których zadaniem jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

SCWEW - Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.

OWiT – Ośrodek Wsparcia i Testów.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Ośrodek Wsparcia i Testów przy SCWEW w Ropczycach powstał na podstawie umowy nr CID/000001/09/D dotyczącej powierzenia zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie  Ośrodka Wsparcia i Testów” funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączająca w Ropczycach w ramach programu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z  niepełnosprawnością”.
 2. OWiT mieści się w Sędziszowie Małopolskim ul. Rynek 9, 39-120 Sędziszów Małopolski.
 3. OWiT jest dostępny stacjonarnie dla osób z niepełnosprawnościami (OzN)
  w wyznaczonych dniach i godzinach załączonego harmonogramu oraz komunikacyjnie pod numerem telefonu +48 887 387 001, +48 887 387 002, +48 887 387 003 i adresem e-mail: owit.ropczyce@gmail.com
 4. Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania OzN poprzez nieodpłatne:
  1. prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących
   w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;
  2. świadczenie porad OzN w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja;
  3. prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc OzN w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;
  4. wypożyczanie technologii asystujących (sprzętów, urządzeń i oprogramowania) w celu ich testowania przez OzN;
  5. świadczenie porad członkom rodzin OzN i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.
 5. Osobami wypożyczającymi technologie asystujące w OWiT mogą zostać: 
  1. osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia);
  2. osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.
 6. Regulamin Ośrodka Wsparcia i Testów przy SCWEW w Ropczycach określa ogólne zasady świadczenia porad i konsultacji, prowadzenia instruktażu oraz wypożyczania technologii asystujących.
 1.  

 

Rozdział II

Zasady świadczenia porad, konsultacji i instruktażu oraz wypożyczania technologii asystującej

 1. Osoba ubiegająca się o poradę, konsultację lub instruktaż kontaktuje się w dniach
  i godzinach dostępności OWiT. Osoba taka zobowiązana jest do podania imienia i nazwiska oraz przedłożenia informacji dotyczącej niepełnosprawności, jej stopnia i rodzaju (do wglądu pracownika).
 2. Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu, urządzeń i oprogramowania składa do OWiT wniosek o wypożyczenie.
 3. Wypożyczenia sprzętu, urządzenia czy oprogramowania może również dokonać przedstawiciel ustawowy w przypadku niepełnoletniej osoby, opiekun prawny lub pełnomocnik po złożeniu stosownego wniosku.
 4. W celu wypożyczenia sprzętu, urządzeń i oprogramowania należy okazać do wglądu pracownikowi OWiT:
  1. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź inne równoważne orzeczenie osoby, która będzie korzystać z technologii asystującej; 
  2. dokument tożsamości osoby wypożyczającej (w przypadku osobistego wypożyczenia technologii asystującej) lub dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego (w przypadku niepełnoletniej osoby)/opiekuna prawnego/ pełnomocnika.
  3. upoważnienie do działania w imieniu danej osoby.
 5. Pracownik OWiT ma prawo odmowy wypożyczenia TA osobie, która: 
  a) złożyła wniosek niespełniający wymogów formalnych; 
  b) korzystała wcześniej z usług OWiT i zwróciła TA uszkodzoną, zniszczoną lub go utraciła; 
  c) korzystała wcześniej z usług OWiT i nie zwróciła TA w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia przyczyny opóźnienia.
 6. Sprzęty, urządzenia i oprogramowanie wypożyczane są nieodpłatnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem OWiT a osobą wypożyczającą.
 7.   Wydanie sprzętu, urządzenia lub oprogramowania następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy przez strony. 
 8. Fakt odbioru sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, jego sprawność osoba wypożyczająca stwierdza podpisując umowę.
 9. Sprzęt, urządzenia lub oprogramowania są wypożyczane na okres, który jest niezbędny do zwiększania, podtrzymywania lub poprawiania możliwości samodzielnego funkcjonowania, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 12.
 10. W przypadku konieczności przedłużenia okresu wypożyczenia, osoba wypożyczająca zwraca się do Kierownika merytorycznego OWiT w formie pisemnej poprzez złożenie właściwego wniosku o przedłużenie okresu korzystania. Wniosek należy złożyć przed upływem okresu wypożyczenia sprzętu ustalonego w zawartej umowie. 
 11. Przedłużenie okresu korzystania ze sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, ustala się każdorazowo na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
 12. Przedłużenie umowy następuje na podstawie zgody udzielonej przez Kierownika merytorycznego OWiT.
 13. Zwrot  następuje w ustalonym terminie po sporządzeniu i podpisaniu protokołu zwrotu przez pracownika lub kierownika OWiT.

Rozdział III

Zasady odpowiedzialności osoby wypożyczającej TA

 

 1. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest dbać o wypożyczony sprzęt, urządzenia lub oprogramowania i użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać w stanie należytym oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać przed utratą. 
 2. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, osoba wypożyczająca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracowników OWiT.  
 3. Osoba wypożyczająca jest zobowiązana zwrócić sprzęt, urządzenia lub oprogramowanie czyste, kompletne, sprawne w stanie niepogorszonym. 
 4. W przypadku uszkodzenia, przekraczającego zwykłe zużycie lub utraty wypożyczonego sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi osoba wypożyczająca i jest ona zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy lub w przypadku gdy usunięcie szkody nie jest możliwe lub gdy doszło do całkowitego zniszczenia lub utraty, do zakupu takiego samego sprzętu, urządzenia lub oprogramowania lub zwrotu ich wartości. 

 

Rozdział IV

Zasady zwrotu sprzętu i odpowiedzialność OWiT

 

 1. W przypadku rozwiązania umowy przez Osobę wypożyczającą, zobowiązana jest ona do zwrotu sprzętu, urządzenia lub oprogramowania w ciągu 3 dni.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez OWiT, wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o rozwiązaniu umowy. 
 3. OWiT nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub fizyczne, powstałe
  w wyniku użytkowania wypożyczonego Sprzętu. 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ustanowienia. 
 2. Osoba wypożyczająca / przedstawiciel ustawowy / opiekun prawnego / pełnomocnik zobowiązany jest pisemnie potwierdzić zapoznanie się z treścią „Regulaminu Ośrodka Wsparcia i Testów przy SCWEW w Ropczycach” poprzez złożenie właściwego podpisu pod właściwym oświadczeniem na umowie.


Klauzula informacyjna

(dla osób korzystających ze wsparcia PFRON)

 Informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/a dziecka oraz przysługujące w związku z tym prawa, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Pani/a danych osobowych oraz Pani/a dziecka jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 14, 39-100 Ropczyce;

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach jest Teresa Curzytek kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@post.pl, nr tel. 600808605;

 1. Cel przetwarzania Pani/u oraz Pani/a dziecka danych osobowych oraz podstawy prawne

Dane osobowe Pani/a oraz Pani/a dziecka będą przetwarzane w celu udzielenia Pani/u wsparcia z PFRON w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" - funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Ropczycach w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością". Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz Uchwała Nr CXLVI/956/2021 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 9 września 2021 r.

 1. Okres przechowywania Pani/a oraz Pani/a dziecka danych osobowych

Dane osobowe Pani/a oraz Pani/a dziecka będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach, jednak nie dłużej niż 10 lat od zakończenia realizacji projektu.

 1. Komu przekazujemy Pani/Pana oraz Pani/a dziecka dane osobowe?

Dane osobowe Pani/a oraz Pani/a dziecka mogą być przekazywane osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz do PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji zadania przez Zleceniobiorcę oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON.

 1. Przysługujące Pani/u oraz Pani/u jako opiekunowi prawnemu dziecka uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do swoich oraz dziecka danych osobowych , ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1.  Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/a oraz Pani/a dziecka danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania przez Panią/a Pani/a danych osobowych oraz Pani/a dziecka stanowić będzie brak możliwości skorzystania z udzielenia Pani/u oraz Pani/a dziecku wsparcia przez PFRON w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" - funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Ropczycach w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"

 1. Przetwarzanie danych

Dane osobowe Pani/a oraz Pani/a dziecka  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.